لیست راهنما


فرآیند اسقاط خودرو فرسوده توسط متقاضی

 

  1. مراجعه به سامانه شرکت ، تکمیل ثبت نام و معرفی به مرکز اسقاط معتبر
  2. مراجعه به مرکز اسقاط و دریافت فرم های مربوطه
  3. ارائه اسناد و مدارک جهت اسقاط خودرو به مرکز اسقاط
  4. تحویل خودرو به مرکز اسقاط و دریافت رسید