مجوزهای شماره گذاری وسایل نقلیه

نام کمپانی تیپ خودرو      

تویوتا  CT200H
شماره مجوز
13/4-1208-1=9383371
لکسوس  NX200T
شماره مجوز
13/4-1208-1=9492100
لکسوس  NX300h
شماره مجوز
13/4-1208-1=95177039
لکسوس  NX300h
شماره مجوز
13/4-1208-1=9492099
تویوتا  IS250
شماره مجوز
13/4-1208-1=9384211
تویوتا  IS250
شماره مجوز
13/4-1208-1=95177037
بنز  E200
شماره مجوز
13/4-1208-1=9492628
کیا  پیکانتو
شماره مجوز
13/4-1208-1=9383146